Rechten in de zorg

Rechten in de zorg

Als u in ons ziekenhuis komt, doen wij er  alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. We zetten ons in voor de  beste zorg en behandeling. Dat doen we samen met u. Onder andere door  informatie te geven en ervaringen uit te wisselen. Als u hulp inroept  van een zorgverlener, ontstaat een geneeskundige  behandelingsovereenkomst. U geeft aan ons de opdracht om zorg te  verlenen. Bijvoorbeeld voor een onderzoek, maar ook voor behandeling of  advies. Deze relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld via de  Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO staan de rechten en plichten van  patiënten. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het  recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het  Engels: ‘informed consent’ ofwel: geïnformeerde toestemming. U beslist  dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en  zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden. Op de website van het  Wilhelmina Kinderziekenhuis vindt u meer informatie over de WBGO.

Uw rechten

Volgens de wet hebt u recht op:

Informatie
Als patiënt hebt u recht op informatie in begrijpelijke taal. Alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u meedenken en meebeslissen over de behandeling. De zorgverlener moet u altijd mondeling informeren. Dit kan aangevuld worden met schriftelijke  informatie.

U hebt recht op informatie over:

 • uw ziekte
 • aard en doel van de behandeling of het onderzoek en van de uit te voeren verrichtingen
 • gevolgen en risico’s daarvan
 • andere methoden van behandeling of onderzoek die in aanmerking komen
 • gevolgen van niet behandelen of niet onderzoeken
 • de nazorg

Zo weet u wat er gaat gebeuren. En kunt u samen met de zorgverlener een goed besluit nemen. Begrijpt u iets niet?  Of bent u iets vergeten? Vraag dan vooral om uitleg.

 
Informatie weigeren
Als u bepaalde informatie niet wilt, dan mag u informatie weigeren. In de WGBO staat dat patiënten het recht hebben om  geen informatie te willen. Stel dat u bijvoorbeeld niet wilt weten of u een verhoogd risico hebt op een erfelijke aandoening. Dan hebt u het recht om die informatie te weigeren. Alleen als de  zorgverlener denkt dat het voor u of voor anderen ernstig nadeel  oplevert, kan hij de informatie toch geven.


Beslissingen nemen
U hebt het recht om zelf te beslissen over uw behandeling. U beslist bijvoorbeeld of u een bepaald onderzoek wilt of niet.

 
Toestemming geven
De zorgverlener heeft uw mondelinge  toestemming nodig om te starten met een behandeling. Deze toestemming  wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar ons ziekenhuis komt voor een onderzoek, ingreep of opname, gaan wij ervan uit dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Voor bepaalde onderdelen vraagt de  zorgverlener wél apart toestemming. Bijvoorbeeld voor:

 • een operatie,
 • de anesthesie (verdoving, narcose),
 • een endoscopisch onderzoek (een onderzoek waarbij met een buigzaam slangetje in het lichaam wordt gekeken),
 • risicovolle behandelingen zoals chemotherapie en bestraling (radiotherapie),
 • gebruik van bloed en bloedproducten.

Als u toestemming geeft, dan verwacht de zorgverlener dat u meewerkt aan de behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen op te volgen.


Stoppen met een behandeling
U kunt een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat kan zelfs als u eerst wel toestemming hebt gegeven. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u  wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het kan zijn dat u geen  behandeling (meer) wilt, terwijl dit gevaarlijk voor u is. Dan moet de  zorgverlener dat heel duidelijk zeggen. Bespreek het op tijd als u wilt  stoppen met een behandeling. Anders kan de zorgverlener u hiervoor laten  betalen. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren.

Zijn er behandelingen die u echt niet wilt?  Dan is het goed om dit op te schrijven in een wilsverklaring (of  wilsbeschikking). Een voorbeeld daarvan is een  ‘niet-reanimatieverklaring’ of een ‘behandelverbod’.

  

Een tweede mening (second opinion)
In de gezondheidszorg hebt u het recht om een  tweede mening te vragen. In het Engels heet dat ‘second opinion’. Dat is  het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. U mag altijd een tweede mening vragen. U hebt daar geen toestemming voor nodig, ook niet van uw eigen zorgverlener. Het is wel  goed om er met hem over te praten. Degene die een tweede mening geeft, neemt de behandeling niet over.

U kunt op verschillende momenten om een second opinion vragen. Bijvoorbeeld als u een belangrijke beslissing moet  nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Bespreek een verzoek om een tweede mening (second opinion) van tevoren met uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de kosten niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen.

Uw plichten

Om goed te kunnen behandelen is het belangrijk  dat u uw behandelend arts goed en volledig informeert over uw  gezondheid. Hierdoor zijn uw zorgverleners beter is staat u te behandelen. Ook verwachten we dat u meewerkt aan uw medische en verpleegkundige behandeling.

Legitimeren
Iedereen die gebruik maakt van de zorg moet zich kunnen legitimeren. Dit is nodig om:

 • u op de juiste manier te kunnen registreren in de ziekenhuisadministratie 
 • te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw medisch dossier en uw verzekeringsgegevens

Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) en uw verzekeringspas of uw zorgpas.

Kinderen vanaf 14 jaar zijn verplicht om een eigen legitimatiebewijs te hebben. Maar ook kinderen onder de 14 jaar moeten zich legitimeren. Ouders moeten het legitimatiebewijs én de verzekeringspas van het kind meenemen. Als een kind geen legitimatiebewijs heeft moet de ouder zijn / haar eigen  legitimatiebewijs meenemen én de verzekeringspas van het kind.


Zorgverzekering
Hebt u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen, of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief hebt. De verwijsbrief krijgt u meestal van uw huisarts. Maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

 

Als u niet verzekerd bent
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Als u niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u  dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf  betalen. U betaalt dan altijd vooraf de te verwachten kosten, voorafgaand aan de eerste afspraak

 
Wat kost mijn behandeling?
Voor elke zorgvraag zijn de diagnose, behandeling en kosten in kaart gebracht. Zorgtrajecten zijn beschreven in ‘diagnosebehandelcombinaties’ of DBC’s. De kosten van de DBC-codes op uw zorgnota kunt u terugvinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Als uw behandeling in het ziekenhuis niet vergoed wordt, geldt hiervoor een vaste prijs: het ‘passantentarief’.  Deze tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. De prijs van uw behandeling in het UMC Utrecht vindt u in onderstaande  passantenprijslijst. Let hierbij goed op de periode waarin uw  zorgtraject is gestart. Hebt u vragen? Zoek via onderstaande link de polikliniek die u wilt bellen, of bel 088 75 555 55 en laat u  doorverbinden met de juiste polikliniek.  

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling. Indien uw behandeling niet (geheel) vergoed wordt  door uw verzekering, krijgt u een factuur voor de geleverde zorg thuisgestuurd van het UMC Utrecht. U dient deze zelf te voldoen. Controleer daarom voorafgaand aan de behandeling of deze (geheel) vergoed wordt. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Privacy

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk  dat uw zorgverlener een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke  plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en  gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen  die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw behandelend arts vraagt  deze gegevens bijvoorbeeld op bij de huisarts of bij een medisch  specialist in een ander ziekenhuis.

Medewerkers van het UMC Utrecht doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens

De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners binnen  of buiten het UMC Utrecht. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag  uit het ziekenhuis (dan informeren wij uw huisarts). Dit gebeurt  standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
 • Daarnaast worden gegevens uit uw dossier aan  anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw behandelend  arts moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de  GGD.

Wil uw arts gegevens gebruiken voor een ander  doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is  uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

 
Onderzoeken en registraties
Landelijk worden over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties). Het UMC Utrecht werkt hier aan mee. Het doel van deze registraties is bredere kennis over specifieke ziekten te krijgen.

Onderzoeksgegevens over ervaringen van patiënten met hun behandeling en over resultaten van verschillende  behandelingen, worden anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een patiënt. De gegevens worden verzameld om de behandeling van onze patiënten te  blijven verbeteren.


Regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames
Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's,  films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers.

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf  in het ziekenhuis, maar er mogen geen andere patiënten of medewerkers  herkenbaar te zien of te horen zijn. 
 • Wees terughouden met het maken van foto- of  filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders?  Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met  de foto of film wilt doen.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming  te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van  kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
 • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen  via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de  achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.
 • Op veel verpleegafdelingen hangt een  overzichtsbord met de namen van de opgenomen patiënten op de afdeling.  Hier mag u geen foto- of filmopnames van maken.
 • Het gebruik van verborgen camera’s is in het UMC Utrecht niet toegestaan.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota staat gedetailleerde informatie  over uw zorgtraject. Deze informatie gaat ook naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u dat liever niet wilt, bijvoorbeeld bij privacygevoelige informatie, kunt u gebruik maken van de regeling ‘privacy op de zorgnota’. Klik hier voor meer informatie.


Regels voor het gebruik van social media
Uiteraard mag u via social media laten weten  wat u van het UMC Utrecht vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het UMC Utrecht hebt gemaakt op social media  zetten.

Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de  bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames,  toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er  ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social  media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit  weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van het UMC Utrecht kan schaden.
Rechten rondom medisch dossier

Een medisch dossier
Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. In het dossier staat informatie over:

 • uw gezondheidssituatie,
 • onderzoeken en behandelingen die u hebt gehad,
 • gegevens die uw arts met uw toestemming  heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist  in een ander ziekenhuis.
   

Inzage, kopie en vernietiging van uw dossier
U en uw wettelijke vertegenwoordiger hebben  het recht om uw medisch en verpleegkundig dossier te lezen. Dit kunt u  regelen door een kopie op te vragen bij uw behandelend arts. Dit moet u schriftelijk doen. Klik hier voor aanvraagformulier.

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag  doen voor het vernietigen van uw dossier. Houd er rekening mee dat niet  alle gegevens vernietigd kunnen worden. Het kerndossier moeten wij  bewaren. Meer informatie hierover leest u bij ‘Een bewaartermijn van uw dossier’

Klik hier om aanvraag: vernietiging van uw dossier


Wijzigen of aanvullen van uw dossier
Als u of uw wettelijke vertegenwoordiger vindt  dat gegevens in uw dossier feitelijk onjuist zijn of onvolledig, kunt u  de behandelend arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Ook  kunt u vragen om uw eigen (aanvullende) verklaring aan het dossier toe  te voegen.

Klik hier voor het formulier wijzigen of aanvullen dossier.

 

Patiëntenportaal 
Als je bij het WKZ Geboortecentrum onder controle bent voor je zwangerschap kun je je eigen medisch dossier zelf  en zonder vertraging inzien. Het vernieuwde patiëntenportaal 'Mijn UMC Utrecht' geeft hiermee inzicht en regie in de afspraken die de verloskundige en/of gynaecoloog met jou afspreekt tijdens je  zwangerschap, bevalling en kraambed.

Log hier in voor je eigen patiëntenportaal.

 
Een bewaartermijn van uw dossier
Het UMC Utrecht is wettelijk verplicht om het kerndossier tot 115 jaar na uw geboorte te bewaren. Het kerndossier bestaat uit:

 • verslag van de Spoedeisende Hulp (indien van toepassing)
 • een operatieverslag (indien van toepassing)
 • een anesthesieverslag (indien van toepassing)
 • pathologieverslag (de patholoog onderzoekt  in het laboratorium weefsel van patiënten om bijvoorbeeld een diagnose  te kunnen stellen)
 • een ontslagbrief (brief aan uw huisarts)

De overige gegevens in uw dossier  (bijvoorbeeld diagnose- en behandelgegevens of uitslagen van onderzoeken) moeten wettelijk 15 jaar bewaard blijven. Het UMC Utrecht kiest ervoor om ook deze gegevens 115 jaar te bewaren. Behalve als u wilt dat wij ze eerder vernietigen.

Klachtenrecht

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg of dienstenverlening van het UMC Utrecht. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden. Het helpt ons ook om de kwaliteit van ons ziekenhuis te verbeteren. Het recht om een klacht in te dienen  is vastgelegd in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ).

Als u niet tevreden bent, bespreek dit dan op de afdeling of met uw arts en probeer samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice. Hier kunt u meer informatie krijgen over de verschillende klachttrajecten. Er werken  klachtenbemiddelaars die met u en de betrokkenen samen tot een oplossing  proberen te komen.

U kunt contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice via 088 75 562 08.
Meer informatie over het indienen van een klacht, klik hier.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor onderzoek en behandeling van patiënten is het soms nodig om bijvoorbeeld bloed of weefsel weg te nemen. Vaak blijft er na de behandeling een deel van dit materiaal over. Het gaat dan om bloed of weefsel, dat voor uw onderzoek of behandeling niet  direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. Dit restmateriaal bewaren wij zorgvuldig in een zogenoemde biobank. 

Wij gebruiken het restmateriaal voor:

 • kwaliteitscontrole en onderwijs
 • wetenschappelijk onderzoek: bijvoorbeeld naar de oorzaak van ziekten en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en  behandelmethoden 

Als onderzoekers van het UMC Utrecht restmateriaal uit de biobank willen gebruiken, moeten zij hiervoor  toestemming vragen aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie beoordeelt de medisch wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Een onderzoeker krijgt nooit uw naam te zien als hij uw bloed of weefsel gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat onze kennis tot concrete toepassingen leidt in de zorg, werken we soms samen met  bedrijven met een winstoogmerk, zoals de farmaceutische industrie. Wij houden echter altijd controle over de vraagstelling en het onderzoek. Ook houden wij in de gaten dat de onderzoeksresultaten ten goede komen  aan de gezondheidszorg.

 
Terugkoppeling van informatie
Wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal levert waarschijnlijk geen informatie op die direct voor uw behandeling belangrijk is. Wij publiceren de algemene resultaten van wetenschappelijk onderzoek in vaktijdschriften en in de algemene pers.

Het is echter mogelijk dat er bij toeval iets wordt ontdekt in uw restmateriaal, dat direct van belang kan zijn voor uw gezondheid of dat van uw familieleden. U hoort u een toevalsbevinding van uw behandelend arts of huisarts.

Wilt u niet over deze toevalsbevindingen worden geïnformeerd? Geef dit dan aan op het bezwaarformulier gebruik restmateriaal.


Bezwaar?
Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw bloed of weefsel voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs? Wilt u niet  over toevalsbevindingen geïnformeerd worden? Vul hiervoor dan een  bezwaarformulier in. Als u bezwaar maakt, gebruiken we uw bloed en weefsel niet voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit heeft  geen enkele invloed op de zorg die u ontvangt. Meer informatie over de centrale biobank van het UMC Utrecht, het gebruik van restmateriaal en  het bezwaarformulier, vindt u in onze brochure ‘Gebruik van restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’.  Deze is beschikbaar bij patiëntenservice, op de verpleegafdeling en  polikliniek.

Kijk op de website van het UMC Utrecht voor meer informatie over het gebruik van bloed en weefsel voor wetenschappelijk onderzoek.

Rechten in de zorg

Als u in ons ziekenhuis komt, doen wij er  alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. We zetten ons in voor de  beste zorg en behandeling. Dat doen we samen met u. Onder andere door  informatie te geven en ervaringen uit te wisselen. Als u hulp inroept  van een zorgverlener, ontstaat een geneeskundige  behandelingsovereenkomst. U geeft aan ons de opdracht om zorg te  verlenen. Bijvoorbeeld voor een onderzoek, maar ook voor behandeling of  advies. Deze relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld via de  Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO staan de rechten en plichten van  patiënten. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het  recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het  Engels: ‘informed consent’ ofwel: geïnformeerde toestemming. U beslist  dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en  zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden. Op de website van het  Wilhelmina Kinderziekenhuis vindt u meer informatie over de WBGO.

Uw rechten

Volgens de wet hebt u recht op:

Informatie
Als patiënt hebt u recht op informatie in begrijpelijke taal. Alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u meedenken en meebeslissen over de behandeling. De zorgverlener moet u altijd mondeling informeren. Dit kan aangevuld worden met schriftelijke  informatie.

U hebt recht op informatie over:

 • uw ziekte
 • aard en doel van de behandeling of het onderzoek en van de uit te voeren verrichtingen
 • gevolgen en risico’s daarvan
 • andere methoden van behandeling of onderzoek die in aanmerking komen
 • gevolgen van niet behandelen of niet onderzoeken
 • de nazorg

Zo weet u wat er gaat gebeuren. En kunt u samen met de zorgverlener een goed besluit nemen. Begrijpt u iets niet?  Of bent u iets vergeten? Vraag dan vooral om uitleg.

 
Informatie weigeren
Als u bepaalde informatie niet wilt, dan mag u informatie weigeren. In de WGBO staat dat patiënten het recht hebben om  geen informatie te willen. Stel dat u bijvoorbeeld niet wilt weten of u een verhoogd risico hebt op een erfelijke aandoening. Dan hebt u het recht om die informatie te weigeren. Alleen als de  zorgverlener denkt dat het voor u of voor anderen ernstig nadeel  oplevert, kan hij de informatie toch geven.


Beslissingen nemen
U hebt het recht om zelf te beslissen over uw behandeling. U beslist bijvoorbeeld of u een bepaald onderzoek wilt of niet.

 
Toestemming geven
De zorgverlener heeft uw mondelinge  toestemming nodig om te starten met een behandeling. Deze toestemming  wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar ons ziekenhuis komt voor een onderzoek, ingreep of opname, gaan wij ervan uit dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Voor bepaalde onderdelen vraagt de  zorgverlener wél apart toestemming. Bijvoorbeeld voor:

 • een operatie,
 • de anesthesie (verdoving, narcose),
 • een endoscopisch onderzoek (een onderzoek waarbij met een buigzaam slangetje in het lichaam wordt gekeken),
 • risicovolle behandelingen zoals chemotherapie en bestraling (radiotherapie),
 • gebruik van bloed en bloedproducten.

Als u toestemming geeft, dan verwacht de zorgverlener dat u meewerkt aan de behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen op te volgen.


Stoppen met een behandeling
U kunt een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat kan zelfs als u eerst wel toestemming hebt gegeven. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u  wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het kan zijn dat u geen  behandeling (meer) wilt, terwijl dit gevaarlijk voor u is. Dan moet de  zorgverlener dat heel duidelijk zeggen. Bespreek het op tijd als u wilt  stoppen met een behandeling. Anders kan de zorgverlener u hiervoor laten  betalen. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren.

Zijn er behandelingen die u echt niet wilt?  Dan is het goed om dit op te schrijven in een wilsverklaring (of  wilsbeschikking). Een voorbeeld daarvan is een  ‘niet-reanimatieverklaring’ of een ‘behandelverbod’.

  

Een tweede mening (second opinion)
In de gezondheidszorg hebt u het recht om een  tweede mening te vragen. In het Engels heet dat ‘second opinion’. Dat is  het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. U mag altijd een tweede mening vragen. U hebt daar geen toestemming voor nodig, ook niet van uw eigen zorgverlener. Het is wel  goed om er met hem over te praten. Degene die een tweede mening geeft, neemt de behandeling niet over.

U kunt op verschillende momenten om een second opinion vragen. Bijvoorbeeld als u een belangrijke beslissing moet  nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Bespreek een verzoek om een tweede mening (second opinion) van tevoren met uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de kosten niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen.

Uw plichten

Om goed te kunnen behandelen is het belangrijk  dat u uw behandelend arts goed en volledig informeert over uw  gezondheid. Hierdoor zijn uw zorgverleners beter is staat u te behandelen. Ook verwachten we dat u meewerkt aan uw medische en verpleegkundige behandeling.

Legitimeren
Iedereen die gebruik maakt van de zorg moet zich kunnen legitimeren. Dit is nodig om:

 • u op de juiste manier te kunnen registreren in de ziekenhuisadministratie 
 • te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw medisch dossier en uw verzekeringsgegevens

Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) en uw verzekeringspas of uw zorgpas.

Kinderen vanaf 14 jaar zijn verplicht om een eigen legitimatiebewijs te hebben. Maar ook kinderen onder de 14 jaar moeten zich legitimeren. Ouders moeten het legitimatiebewijs én de verzekeringspas van het kind meenemen. Als een kind geen legitimatiebewijs heeft moet de ouder zijn / haar eigen  legitimatiebewijs meenemen én de verzekeringspas van het kind.


Zorgverzekering
Hebt u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen, of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief hebt. De verwijsbrief krijgt u meestal van uw huisarts. Maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

 

Als u niet verzekerd bent
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Als u niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u  dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf  betalen. U betaalt dan altijd vooraf de te verwachten kosten, voorafgaand aan de eerste afspraak

 
Wat kost mijn behandeling?
Voor elke zorgvraag zijn de diagnose, behandeling en kosten in kaart gebracht. Zorgtrajecten zijn beschreven in ‘diagnosebehandelcombinaties’ of DBC’s. De kosten van de DBC-codes op uw zorgnota kunt u terugvinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Als uw behandeling in het ziekenhuis niet vergoed wordt, geldt hiervoor een vaste prijs: het ‘passantentarief’.  Deze tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. De prijs van uw behandeling in het UMC Utrecht vindt u in onderstaande  passantenprijslijst. Let hierbij goed op de periode waarin uw  zorgtraject is gestart. Hebt u vragen? Zoek via onderstaande link de polikliniek die u wilt bellen, of bel 088 75 555 55 en laat u  doorverbinden met de juiste polikliniek.  

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling. Indien uw behandeling niet (geheel) vergoed wordt  door uw verzekering, krijgt u een factuur voor de geleverde zorg thuisgestuurd van het UMC Utrecht. U dient deze zelf te voldoen. Controleer daarom voorafgaand aan de behandeling of deze (geheel) vergoed wordt. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Privacy

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk  dat uw zorgverlener een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke  plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en  gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen  die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw behandelend arts vraagt  deze gegevens bijvoorbeeld op bij de huisarts of bij een medisch  specialist in een ander ziekenhuis.

Medewerkers van het UMC Utrecht doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens

De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners binnen  of buiten het UMC Utrecht. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag  uit het ziekenhuis (dan informeren wij uw huisarts). Dit gebeurt  standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
 • Daarnaast worden gegevens uit uw dossier aan  anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw behandelend  arts moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de  GGD.

Wil uw arts gegevens gebruiken voor een ander  doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is  uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

 
Onderzoeken en registraties
Landelijk worden over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties). Het UMC Utrecht werkt hier aan mee. Het doel van deze registraties is bredere kennis over specifieke ziekten te krijgen.

Onderzoeksgegevens over ervaringen van patiënten met hun behandeling en over resultaten van verschillende  behandelingen, worden anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een patiënt. De gegevens worden verzameld om de behandeling van onze patiënten te  blijven verbeteren.


Regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames
Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's,  films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers.

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf  in het ziekenhuis, maar er mogen geen andere patiënten of medewerkers  herkenbaar te zien of te horen zijn. 
 • Wees terughouden met het maken van foto- of  filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders?  Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met  de foto of film wilt doen.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming  te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van  kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
 • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen  via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de  achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.
 • Op veel verpleegafdelingen hangt een  overzichtsbord met de namen van de opgenomen patiënten op de afdeling.  Hier mag u geen foto- of filmopnames van maken.
 • Het gebruik van verborgen camera’s is in het UMC Utrecht niet toegestaan.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota staat gedetailleerde informatie  over uw zorgtraject. Deze informatie gaat ook naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u dat liever niet wilt, bijvoorbeeld bij privacygevoelige informatie, kunt u gebruik maken van de regeling ‘privacy op de zorgnota’. Klik hier voor meer informatie.


Regels voor het gebruik van social media
Uiteraard mag u via social media laten weten  wat u van het UMC Utrecht vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het UMC Utrecht hebt gemaakt op social media  zetten.

Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de  bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames,  toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er  ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social  media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit  weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van het UMC Utrecht kan schaden.
Rechten rondom medisch dossier

Een medisch dossier
Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. In het dossier staat informatie over:

 • uw gezondheidssituatie,
 • onderzoeken en behandelingen die u hebt gehad,
 • gegevens die uw arts met uw toestemming  heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist  in een ander ziekenhuis.
   

Inzage, kopie en vernietiging van uw dossier
U en uw wettelijke vertegenwoordiger hebben  het recht om uw medisch en verpleegkundig dossier te lezen. Dit kunt u  regelen door een kopie op te vragen bij uw behandelend arts. Dit moet u schriftelijk doen. Klik hier voor aanvraagformulier.

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag  doen voor het vernietigen van uw dossier. Houd er rekening mee dat niet  alle gegevens vernietigd kunnen worden. Het kerndossier moeten wij  bewaren. Meer informatie hierover leest u bij ‘Een bewaartermijn van uw dossier’

Klik hier om aanvraag: vernietiging van uw dossier


Wijzigen of aanvullen van uw dossier
Als u of uw wettelijke vertegenwoordiger vindt  dat gegevens in uw dossier feitelijk onjuist zijn of onvolledig, kunt u  de behandelend arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Ook  kunt u vragen om uw eigen (aanvullende) verklaring aan het dossier toe  te voegen.

Klik hier voor het formulier wijzigen of aanvullen dossier.

 

Patiëntenportaal 
Als je bij het WKZ Geboortecentrum onder controle bent voor je zwangerschap kun je je eigen medisch dossier zelf  en zonder vertraging inzien. Het vernieuwde patiëntenportaal 'Mijn UMC Utrecht' geeft hiermee inzicht en regie in de afspraken die de verloskundige en/of gynaecoloog met jou afspreekt tijdens je  zwangerschap, bevalling en kraambed.

Log hier in voor je eigen patiëntenportaal.

 
Een bewaartermijn van uw dossier
Het UMC Utrecht is wettelijk verplicht om het kerndossier tot 115 jaar na uw geboorte te bewaren. Het kerndossier bestaat uit:

 • verslag van de Spoedeisende Hulp (indien van toepassing)
 • een operatieverslag (indien van toepassing)
 • een anesthesieverslag (indien van toepassing)
 • pathologieverslag (de patholoog onderzoekt  in het laboratorium weefsel van patiënten om bijvoorbeeld een diagnose  te kunnen stellen)
 • een ontslagbrief (brief aan uw huisarts)

De overige gegevens in uw dossier  (bijvoorbeeld diagnose- en behandelgegevens of uitslagen van onderzoeken) moeten wettelijk 15 jaar bewaard blijven. Het UMC Utrecht kiest ervoor om ook deze gegevens 115 jaar te bewaren. Behalve als u wilt dat wij ze eerder vernietigen.

Klachtenrecht

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg of dienstenverlening van het UMC Utrecht. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden. Het helpt ons ook om de kwaliteit van ons ziekenhuis te verbeteren. Het recht om een klacht in te dienen  is vastgelegd in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ).

Als u niet tevreden bent, bespreek dit dan op de afdeling of met uw arts en probeer samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice. Hier kunt u meer informatie krijgen over de verschillende klachttrajecten. Er werken  klachtenbemiddelaars die met u en de betrokkenen samen tot een oplossing  proberen te komen.

U kunt contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice via 088 75 562 08.
Meer informatie over het indienen van een klacht, klik hier.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor onderzoek en behandeling van patiënten is het soms nodig om bijvoorbeeld bloed of weefsel weg te nemen. Vaak blijft er na de behandeling een deel van dit materiaal over. Het gaat dan om bloed of weefsel, dat voor uw onderzoek of behandeling niet  direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. Dit restmateriaal bewaren wij zorgvuldig in een zogenoemde biobank. 

Wij gebruiken het restmateriaal voor:

 • kwaliteitscontrole en onderwijs
 • wetenschappelijk onderzoek: bijvoorbeeld naar de oorzaak van ziekten en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en  behandelmethoden 

Als onderzoekers van het UMC Utrecht restmateriaal uit de biobank willen gebruiken, moeten zij hiervoor  toestemming vragen aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie beoordeelt de medisch wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Een onderzoeker krijgt nooit uw naam te zien als hij uw bloed of weefsel gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat onze kennis tot concrete toepassingen leidt in de zorg, werken we soms samen met  bedrijven met een winstoogmerk, zoals de farmaceutische industrie. Wij houden echter altijd controle over de vraagstelling en het onderzoek. Ook houden wij in de gaten dat de onderzoeksresultaten ten goede komen  aan de gezondheidszorg.

 
Terugkoppeling van informatie
Wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal levert waarschijnlijk geen informatie op die direct voor uw behandeling belangrijk is. Wij publiceren de algemene resultaten van wetenschappelijk onderzoek in vaktijdschriften en in de algemene pers.

Het is echter mogelijk dat er bij toeval iets wordt ontdekt in uw restmateriaal, dat direct van belang kan zijn voor uw gezondheid of dat van uw familieleden. U hoort u een toevalsbevinding van uw behandelend arts of huisarts.

Wilt u niet over deze toevalsbevindingen worden geïnformeerd? Geef dit dan aan op het bezwaarformulier gebruik restmateriaal.


Bezwaar?
Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw bloed of weefsel voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs? Wilt u niet  over toevalsbevindingen geïnformeerd worden? Vul hiervoor dan een  bezwaarformulier in. Als u bezwaar maakt, gebruiken we uw bloed en weefsel niet voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit heeft  geen enkele invloed op de zorg die u ontvangt. Meer informatie over de centrale biobank van het UMC Utrecht, het gebruik van restmateriaal en  het bezwaarformulier, vindt u in onze brochure ‘Gebruik van restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’.  Deze is beschikbaar bij patiëntenservice, op de verpleegafdeling en  polikliniek.

Kijk op de website van het UMC Utrecht voor meer informatie over het gebruik van bloed en weefsel voor wetenschappelijk onderzoek.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm